เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟสบุค https://www.facebook.com/monsoonphotonewspage/ ด้วยข่าวสั้นจากสำนักข่าวต่างๆ ทั่วโลก รวดเร็วทันเหตุการณ์

Saturday, April 16, 2011

New Election 2011

ตามที่นายกฯ ได้ประกาศไว้ว่าจะทำการยุบสภาในเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อใ้ห้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่ขึ้น
ขณะนี้ได้มีการเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งใหม่ ทั้งนี้คนไทยทั่วโลกใน 31 ประเทศที่มีสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทยก็สามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือก สส.ที่ท่านต้องการได้


ด้วยการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร โดยการกรอกแบบคำร้องซึ่งสามารถ download ได้จาก http://www.thai-la.net/form/election/elec-regis.pdf (แบบคำร้องนี้สามารถใช้ได้กับสถานฑูตหรือสถานกงสุลไทยทั่วโลก)

หลังจากกรอกคำร้องเรียบร้อยแล้วก็นำคำร้องพร้อมทั้งเอกสารประกอบตามที่ระบุไว้ในคำร้อง ไปยื่นความจำนงค์ต่อสถานฑูตหรือสถานกงสุลที่อยู่ใกล้ที่พำนักของท่าน สำหรับสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลที่มีอยู่ทั่วโลกนั้น สามารถคลิ๊กดูไ้ด้ที่ตรงนี้

ด้วยเหตุนี้ไม่ว่า่ท่านจะอยู่สีไหน หรือไม่เลือกสีอะไรก็ตาม ท่านมีหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ หมวดที่ 4 ว่าด้วย "หน้าที่ของชนชาวไทย" มาตรา 72 "บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ..." เพราะฉะนั้นขอจงไปใช้สิทธิทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดี ด้วย

และเมื่อผลการเลือกตั้งในครั้งหน้านี้จะออกมาอย่างไร ผมก็หวังว่าทุกคนต้องเคารพกฏกติกามารยาทตามระบอบประชาธิปไตย (พอกันทีสำหรับกฏหมู่ตามอำเภอใจฉัน)

และพรรคที่ได้จัดตั้งรัฐบาลก็ขอให้บริหารประเทศ บนพื้นฐานของความสุจริต ยึดผลประโยชน์ของชาติและของประชาชนเป็นสำคัญ...ตลอดจนเคารพเทอดทูนองค์พระประมุขของชาติ

ผมขอฝากความหวังทั้งหมดนี้แก่ประชาชนไทยทุกคนด้วย
No comments:

Post a Comment