เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟสบุค https://www.facebook.com/monsoonphotonewspage/ ด้วยข่าวสั้นจากสำนักข่าวต่างๆ ทั่วโลก รวดเร็วทันเหตุการณ์

Thursday, June 25, 2015

แผนแม่บท 10 ปี

ข่าวย่อยรายวัน รายละเอียดแผนแม่บท 10 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2567 ที่สภากลาโหมพิจารณา
รายละเอียดของแผนช่วง 5 ปีแรก มุ่งเน้นดังนี้
  • ปี 2558 ให้มุ่งเน้นเสริมสร้างความพร้อมรบทุกด้าน และดำรงขีดความสามารถของกองทัพให้สามารถปฏิบัติภารกิจในการป้องกันประเทศ และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและ คสช. ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการปฏิรูปประเทศและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  • ปี 2559 จะพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจให้หลากหลายให้เป็นกองทัพอเนกประสงค์สามารถทำการรบผสมเหล่า สามารถปฏิบัติรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะความร่วมมือกับต่างประเทศ
  • ปี 2560 เป็นการพัฒนาศักยภาพกองทัพเพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนาระบบกำลังสำรอง อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การวิจัยพัฒนายุทโธปกรณ์
  • ปี 2561 จะเน้นการพัฒนาศักยภาพของกองทัพไปสู่ความทันสมัย ด้วยการจัดหายุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ ปรับให้สอดรับกับหลักนิยมภารกิจ และอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็น 
  • ปี 2562 เน้นการปรับปรุงโครงสร้างกำลังกองทัพให้สามารถรองรับภัยคุกคามได้ ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว ปรับรูปแบบโครงสร้างของหน่วยให้เหมาะสมต่อการบังคับบัญชาเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงโครงสร้างให้สอดรับกับการบริหารราชการยุคใหม่เหมือนกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ
ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/507278

No comments:

Post a Comment