เฟซบุ้คเพจ

เพิ่มเติมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับช่องสื่อสารผ่านเฟซบุ้ค https://www.facebook.com/monsoonpages

Thursday, March 28, 2013

ยานยนต์ลาดตะเวนจู่โจม

ข่าวก็เป็นผลงานการพัฒนาของส.พระจอมเกล้าฯลาดกระบังอีก
ยานยนต์ลาดตระเวณจู่โจมทางยุทธวิีธี


No comments:

Post a Comment